درباره ما

خانه NLP ایران

جناب آقای محمد داوری
رئیس هئیت مدیره خانه NLP ایران
مستر و مربی رسمی NLP
کارشناس ارشد EMBA