0

آناگرام

دوره آناگرام پایه

در دوره آناگرام پایه، تاریخچه مبانی اناگرام معرفی شده و 9 تیپ شخصیتی افراد، نقاط ضعف و قوت آن‌ها، همچنین رفتارهای آن‌ها در شرایط مختلف معرفی می‌شود.

مدت دوره : 9 ساعت آموزشی  تئوری ( 3 جلسه 3 ساعته )

دوره اناگرام پایه اصفهان
دوره اناگرام خانواده اصفهان

دوره آناگرام خانواده

در این دوره، رفتار تیپ‌های مختلف شخصیتی در ارتباط و ازدواج معرفی شده، نحوه ارتباط تأثیرگذار با این اشخاص و ازدواج صحیح از نگاه اناگرام آموزش داده می‌شود.

مدت دوره : 9 ساعت آموزشی تئوری  ( 3 جلسه 3 ساعته )

دوره آناگرام مدیریتی

در این دوره رفتارهای تیپ های مختلف شخصیتی  در ارتباط و کار و تجارت معرفی شده .نحوه ارتباط تاثیرگذار با این اشخاص و استفاده صحیح از توانایی ها و مهارت های شخصیت ها از نگاه اناگرام آموزش داده می شود.

مدت دوره : 150 ساعت آموزشی تئوری

کوچینگ کار و تجارت