سمینار انیاگرام یا هنر شخصیت شناسی 9 گانه در قرن 21

تصویر شاخص

سمینار انیاگرام یا هنر شخصیت شناسی 9 گانه در قرن 21

درپکیچ آموزشی سمینار انیاگرام یا هنر شخصیت شناسی 9 گانه در قرن 21 شما با بیان ساده و زیبای دکتر کوروش معدلی با دانش شخصیت شناسی انیاگرام آشنا می شوید.

ایناگرام چیست؟

ایناگرام راه شناخت ارتباط است؛ یعنی ما بتوانیم تشخیص دهیم با یک فرد که دارای یک دسته خصوصیات ویژه و مربوط به خود است چگونه باید ارتباط برقرار کنیم و در ایجاد این ارتباط موفق باشیم، از سوی دیگر از آنجا که هر کدام از گروههای 9 گانه ی تیپ های شخصیتی دارای شایستگی ها و توانائی های ویژه ی خود هستند، می توانند در رشته یا فعالیتی خاص به موفقیت بیشتری نسبت به دیگر تیپ ها برسند.

همچنین با بهره مندی از ایناگرام می توان در شاخه های مدیریت، ارتباطات، مذاکره و روابط خانوادگی یا میان گروهی به دستاورد دلخواه رسید. ایناگرام می تواند ما را در جهت داشتن جامعه ای بهتر یاری دهد و حتی برای برقراری ارتباط با جوامع دیگر به ما کمک فراوانی می نماید.

همانگونه که یادآور شدیم با مطالعه ی هر تیپ شخصیتی می توانیم متوجه شویم که هر کدام در چه رشته ی تحصیلی، کاری و اجتماعی می توانند کارامد باشند و با دانستن خصوصیات رفتاری منحصر به فرد هر تیپ که همان توانائیهای فردی و شخصیتی است بهتر می توانیم با مخاطب ارتباط برقرار کنیم؛ همچنین دیدگاه درستی نسبت به پیرامون خود پیدا می کنیم و با توجه به جزییات پدیده های پیرامون خود و رفتارهای افراد، ارتباطات بهتری در راستای پیش برد اهداف خود خواهیم داشت.

و در یک تعریف ساده و درست، همانگونه که در آرم یا نماد ایناگرام نیز مشخص است، می توان گفت که همه چیز در این نماد رو به حرکت است حرکت به معنی دگرگونی تیپ شخصیتی فرد نیست، بلکه به این معنا یک مجموعه ی باثبات نیست و هر انسان در شرایط گوناگون با داشت شخصیتی واحد، رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می دهد.

برای اشنایی با کاربرد دانش ایناگرام در زندگی

ایناگرام افزون بر شناساندن تیپ های 9 گانه ی شخصیتی، تأثیر و ارتباط هرکدام از این تیپ ها را نیز مورد بررسی قرار می دهد؛ مانند تیپ های همسایه و تیپ های رفت و برگشت و جایگاه های مختلف مانند بودن در آرامش یا فشار که هر کدام دگرگونی هایی را در این تیپ های شخصیتی ایجاد می کنند و تأثیراتی را روی فرد می گذارند.

به این ترتیب هنر ایناگرام در این است که شخصیت انسان را در همه ی حالات و شرایط زندگی نشان می دهد و در هر شرایطی می توانیم خود یا افراد دیگر را بررسی کنیم؛ به تعبیر بهتر ایناگرام در درجه ی اول به بحث خودشناسی می پردازد در درجه ی دوم به پیش بینی عملکرد افراد و در درجه ی سوم بحث تکامل و در ادامه در درجه ی چهارم مبحث ارتباطات را مورد بررسی قرار می دهد.

برای یادگیری بهتر به شرح هر کدام از این مباحث می پردازیم:

در پکیج  سمینار انیاگرام به بررسی مبحث خودشناسی می پردازیم و به این مسئله پی می بریم که فرد دارای چه نوع خصوصیات عمیق رفتاری است و این که هر تیپ شخصیتی چگونه رشد پیدا می کند و چگونه با مشکلات برخورد می کند؛ همچنین پیچیدگی عملکرد عمیق انسان را بیان می کنیم؛ سپس رشد و تکامل هر تیپ شخصیتی و در پایان بهترین نوع ارتباط برای هر تیپ را مورد بررسی قرار میدهیم و به این ترتیب به تمام جزئیات رفتارهای عمیق یک انسان پی می بریم.

به این صورت که در ادامه پکیج آموزشی سمینار انیاگرام به درجه ی دوم ایناگرام یعنی همان مبحث پیش بینی عملکردهای آن را در وضعیت بهنجار و فشار را به ما می دهد که بتوانیم رفتار و واکنش یک فرد، در جایگاه های مختلف رفتاری شناسایی کنیم.

در گفتاری دیگر در همین پکیچ آموزشی سمینار انیاگرام ، درجه ی سوم ایناگرام را مورد بررسی قرار  می دهیم و تکامل انسان سومین درجه است که ایناگرام سیر پیشرفت شخصیتی را به درستی  به ما نشان می دهد. به مبحث تکامل در عرفان نیز پرداخته می شود؛ ایناگرام به ما می گوید چه روشی را باید در راستای رسیدن به تکامل طی کنیم.

برای اطلاهات بیشتر درباره دانش ایناگرام

بخشی از موجودیت خود را باید کامل کنیم یا با تمرین و پشتکار بیشتر به تکامل شایسته و بایسته ی خود برسیم و به این شیوه شخصیت کامل تری را در تیپ شخصیتی خود داشته باشیم تا بتوانیم از توانایی های خود بیشتر بهره برداری کنیم و ضعف هایمان را بهتر بشناسیم؛ در واقع برای بهره برداری درست و دستیابی به این توانائی های شخصیتی خود، نیاز به یک نقشه ی راهنما داریم که ایناگرام این نقشه را در اختیار ما قرار میدهد؛ بنابراین ما می توانیم برنامه ی مشخصی برای پیشرفت داشته باشیم.

با نگاهی به بحث عرفان شرقی (ایرانی) نیز متوجه می شویم که هدف رسیدن عرفان شرقی رسیدن به تکامل است؛ تا انسان بتواند به این وسیله به خدای خود نزدیک تر شود؛ اما این تکامل چیزی نیست که به سادگی با تکیه بر درستکاری و راست گویی یا مسائلی از این قبیل بتوان به آن رسید؛ چه بسا یک نوع پرورش روح و روان است که می تواند به پرورش شخصیتی افراد برسد. در ایناگرام برنامه هایی ارائه می شود که فرد به وسیله ی آن می تواند به نگاه و تکامل دلخواه خود برسد.

در مبحث چهارم، یعنی ارتباطات می توانیم تشخیص دهیم که طرف مقابل ما دارای چه نوع خصوصیات شخصیتی است و بسیار ساده تر می توانیم یک ارتباط خوب با او برقرار کنیم.

برای آشنایی با تجربیات دانش پذیران دوره های حضوری ان ال پی در کانون ان ال پی اصفهان

ساختار ایناگرام

در این جا به ساختار بنیادین ایناگرام  خواهیم پرداخت که در سه سطح به بررسی انسان می پردازد. ساختار شخصیتی یک فرد ، ارتباط مستقیم با کارکرد انسان دارد که دارای سه بخش است:

  1.  عملکرد انسان در بخش فیزیک جسمانی – بخش فیزیکی فرد
  2. عملکرد انسان در بخش روانی – بخش درونی فرد
  3. عملکرد انسان در بخش ارتباطات – بخش رابطه با دیگران

از دیدگاه دیگری نیز می توانیم، به مبحث سطوح یا ساختار شخصیتی افراد بپردازیم. همانگونه که از نماد ایناگرام مشخص است، ما 9 تیپ شخصیتی داریم که این 9تیپ شخصیتی به همدیگر مرتبط و به طور خاص دارای پیوند هستند؛ این پیوند تیپ ها از قانون خاصی پیروی می کند که می تواند، مسیر پیشرفت یک تیپ شخصیتی را نشان دهد.

اما سؤال اینجاست که چرا ما در ایناگرام از شماره ها به جای حروف، آرم یا نماد استفاده می کنیم؟ در حقیقت وقتی ما از شماره های 1 تا 9، به ترتیب استفاده می کنیم.

هیچ گونه تفاوت یا برتری ای را میان تیپ های شخصیتی نمی بینیم و یا بر خلاف دیگر روش های تیپولوژی برچسبی به آنها نمی زنیم؛ از این روی این حس برای مخاطب بوجود نمی آید که یک تیپ از تیپ دیگر بهتر است و فقط تفاوت تیپ های شخصیتی مطرح می شود، نه خوب یا بد بودن آنها؛ بنابراین در ایناگرام، شماره ها به این دلیل به کار رفته که هیچ تیپ شخصیتی برتری یا کمتری بر دیگر تیپ ها ندارد.

به طور کلی 9 تیپ شخصیتی را می توان به سه دسته بنیادین تقسیم کرد که در واقع اولین بخش از تقسیم بندی انسان هاست و دربرگیرنده ی سه دسته ی زیر می باشد:

  1. شعوری – غریزی ( تیپ های 8 و 9 و 1 )
  2. هیجانی – احساسی ( تیپ های 2 و 3 و 4 )
  3. فکری ۔ ذهنی ( تیپ های 5 و 6 و 7 )

اگرچه نوع دیگری از تقسیم بندی نیز انجام شده که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و دربرگیرنده ی موارد زیر می باشد:

  1.  شکمی
  2. هیجانی – قلبی
  3. فکری – مغزی.

همانگونه که یادآور شدیم ساختار اولیه ی ایناگرام دربرگیرنده ی سه دسته بنیادین می باشد که در واقع این تقسیم بندی نشان می دهد، انسان ها بسته به نوع تیپ شخصیتی که دارند، در برابر یک پدیده چگونه واکنش نشان می دهند.

کسانی که در دسته ی شعوری – غریزی هستند، تمرکزشان بیشتر بر روی عملكرد است؛ از این رو در برابر پیش آمدها و عملکردها به تجربیات گذشته رجوع می کنند و این تجربیات که می تواند مربوط به خود یا دیگری باشد اساس و با منطق آنهاست (در واقع اگر چیزی در گذشته جواب داده در حال و در آینده نیز جواب خواهد داد.)

اشخاصی که جزء دسته ی هیجانی – قلبی هستند، واکنش و برخوردشان در برابر همان پدیده ی مشابه به صورت هیجانی است. این گروه معمولا متمرکز روی لحظه هستند و در لحظه عمل میکنند به همین دلیل، گروه لحظه ای هم نام دارند آنها هیجانات خود را از هر نوع که باشد خیلی راحت بیان می کنند.

در گروه سوم که دسته ی فکری – ذهنی یا فکری – مغزی هستند، اشخاص نسبت به همان پدیده ی مشابه، نیاز به تعمق و تفکر بیشتری دارند؛ این اشخاص مسائل را کاملا تحلیل می کنند.

به شما دوست و همراه گرامی پیشنهاد می کنیم با تهیه پکیج آموزشی سمینار انیاگرام اولین گام در راستای تغییر شرایط خود و اطرافیانتان را به سوی شرایط مطلوب و ایده ال بردارید.

قیمت دوره

300,000 تومان

ظرفیت 0

ناموجود

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 1
تاریخ انتشار: 11 نوامبر 2019آخرین بروزرسانی: 5 سپتامبر 2022تعداد بازدید: 2064
قوانین استفاده
مدرس

مدیر

قیمت دوره

300,000 تومان

ناموجود