0

کتاب ریزعادت ها از استیفن گایز و خلاصه آن-صوتی


بعد از کتاب قدرت عادت حتما نیاز هست که کتاب ریزعادت ها از استیفن گایز هم مطالعه شود تا فرآیند تغییر در رفتار و زندگی مان را تکمیل کنیم. در کتاب قدرت عادت دوهیگ بیان میکند که :

عادت ها چه هستند؟

چطور بوجود می آیند؟

و چگونه عادت ها را تغییر دهیم؟


معمولا هر شخصی بعد از مطالعه کتاب قدرت عادت تصمیم میگیرد که عادت خوب و جدیدی را در رفتار و زندگی خود ایجاد کند. اگر چنین تجربه ای داشته باشید متوجه می شوید که بعد از مدتی کوتاه ناگهان این عادت جدید متوقف میشود.
ایتجاست که نیاز به مطالعه کتاب ریز عادت ها مشخص میشود. نویسنده در کتابش توضیح میدهد که چرا و به چه علت این اتفاق می افتد.

کتاب ریزعادت ها از استیفن گایز به مخاطب کمک می کند تا با استفاده از عادت های بسیار کوچک ، تغییرات بسیار بزرگ و دلخواه خود را در زندگی رقم بزند.

در کتاب ریزعادت ها هفت بخش اصلی وجود دارد. هدف نهایی کتاب این است که به شما کمک کند به طور دائم رفتارهای مبتنی بر عادات سالم را در زندگی خود اضافه کنید.

استیفن گایز ریز عادت ها را کارهای کوچکی تعریف میکند که اساس و پایه ی کارهای بزرگ قرار میگیرند.
ریز عادت ها کارهایی هستند که انجام دادن آنها راحت تر است از انجام ندادن آنها.
استیفن گایز در کتاب ریز عادت ها از عناصر انگیزه و اراده هم صحبت می کند و ارتباط بین عادت و انگیزه و اراده را توضیح میدهد.
ریز عادت ها کتاب خوبی است برای اینکه پی ببریم چرا وقتی تغییری در رفتار یا زندگی خودمان ایجاد کنیم یک مقاومت درونی داریم.
استیفن گایز ما را با برنامه ریزی عصبی کلامی و ضمیرناخودآگاه آشنا میکند.