0

رویکردهای نوین علم NLP چیست؟و پایه گذاران این رویکردها چه کسانی هستند؟

منظور از رویکردهای نوین علم nlp چیست؟

 

در این مقاله تلاش کردیم تا معرفی مختصری از رویکردهای نوین علم nlp داشته باشیم.بتوانیم برای شما کاربران گرامی تعریف کنیم که رویکردهای نوین علم nlp چیست؟و پایه گذاران این رویکردها چه کسانی هستند؟

تقریبا تمامی ادبیات NLP مربوط می شود به دگرگونی های عصب شناختی یک فرد به واسطه خطوط عصبی عواطف و مدارهای شناختی مغز.

بیشتر ادبیات رایج NLP در مورد برنامه ریزی مجدد رفتار به وسیله بازسازی شناختی است که در دنیای عمیق و صورت می گیرد و بنابراین ناخود آگاه را نیز درگیر می کند. کاربرانی مثل درکز(Derks) ، سینگر و گلدبلات (Goldblatt) معتقدند فرایندهای NLP می توانند از میان مفاهیم عصب شناسی، بازسازی شناختی و بازسازمان دهی رفتاری توضیح داده شوند(۱۹۹۶).

بر طبق گفته های  ریچارد بندلر مفهوم آنکور Anchor) ( در NLP وابسته به محرکهایی هستند که با فعال کردن طرح واره های ناخود آگاه باعث تحولاتی دائمی می شوند. بنابر رویکرد NLP تحولات دائمی به منظور ارائه یک واکنش مناسب که وابسته به کار کرد ناخود آگاه هستند قابل اجرا می باشد.

فرضیه های پایه علم nlp

جدا از پیش فرض های nlp، NLP فرضیه های اساسی گوناگونی را به کار برده است که بر پیش فرض های این رویکردهای نوین مقدم هستند. تعدادی از آنها شامل موارد زیر هستند

1. بین ذهن و جسم رابطه وجود دارد.(نور گراس، هد گس و پروچاسکا، ۲۰۰۲)

2. ذهن متشکل از مؤلفه های خود آگاه و ناخود آگاه می باشد(ریچارد بندلر و جان گریندر۱۹۷5)

3. رفتار نتیجه پیوند متوالی عواطف و هیجانات می باشد(ریچارد بندلر و جان گریندر، ۱۹۷۶،توسی و ما تيسون، ۲۰۰۳).

4. تمامی رفتارها تحت تأثیر جریانات شناختی قرار دارند(برادلی و بی درمن، ۱۹۸۵).

5. شناخت تحت تأثیر تجربیات فرد و تأثیرات آن قرار دارد(برادلی و بی درمن، ۱۹۸۵)

6. شناخت و رفتار دارای یک ساختار قابل تعیین می باشند(ریچارد بندلر و چان گریندر، ۱۹۷۶؛برادلی و بی درمن، ۱۹۸۵).

7. افراد شیوه های شناختی خود را با زبانشان بازنمایی می کنند(برادلی و بی درمن،۱۹۸5)

8. از آنجایی که رفتار وزیر لایه های آن (شناخت) می توانند کد گذاری و بخش بندی شوند، مهارت یک فرد می تواند در فردی دیگر قابل تولید باشد(ریچارد بندلر و جان گریندر، ۱۹۷۶).

9. رفتار یادگرفتنی است (ریچارد بندلر و جان گریندر، ۱۹۷۶).

10. دانش عینی و مستقیم از جهان خارج امکان پذیر نیست. افراد واقعیت های خاص خود را خلق می کنند (ریچارد بندلر و چان گریندر، ۱۹۷۵).

رویکردهای نوین علم  NLP چیست؟

مدل های ارائه شده توسط NLP شامل مدل متا، مدل میلتون، نظام بازنمایی و تجسمی، برنامه ریزی متا، مدل T.O.T.Eو مدل های شناختی دیگر می شوند که همگی برای ایجاد تغییرات فردی توسط درمانگران به کار گرفته می شود.

NLP نیز مانند سایر رویکردهای نوین به روشی های دیگری بازنمایی شده است که از قرار زیرند.

جان گریندر، کد جدید NLP(new code)  را طرح کرده و تدریس می کند.

– آنتونی رابینز” NAC” را آموزش می دهد.

– مایكل هال NC را تدریس می کند.

– تد جیمز AND و TLT را طرح کرده و تدریس می کند.

ریچارد بندلر در حال حاضر به رویکردهای تخصصی NLP روی آورده و آنها را تحت عناوین DHE و NHR طرح کرده است و تدریس می کند.

– مارگو دانه یک شکل ازNLP را تحت عنوان Skydancing Tantraرا به وجود آورده است.

منبع :روانکاوی میلتون اریکسون در رویکرد nlp تالیف میثم سوار دلاور و حمیده زادانی فرد

برای دانلود pdf چیست nlp  و برای دانلود کتاب صوتی nlp