0

قدرت کلمات در برنامه ریزی عصبی کلامی یا ان ال پی

قدرت کلمات و ان ال پی

در این مقاله قصد داریم به بررسی قدرت کلمات در برنامه ریزی عصبی  کلامی یا nlp بپردازیم. کلمات نه تنها تجربه را بیان می کنند، بلکه آن را شکل می دهند.
با نمایش جنبه هایی از آن درصحنه ی اصلی، پررنگش می کنند; و با بردن بخش هایی دیگر به پشت صحنه، آن را کم رنگ می کنند.
بدین ترتیب، تجربه با کلمات استفاده شده شکل می گیرد.
مثلا وقتی فرد، تجربه و دیدگاه خود را با استفاده از حروف ربط، مانند “اما” “و”، “اگر چه” به یکدیگر ارتباط می دهد،; این کلمات، او را به جنبه های مختلف تجربه متوجه می کنند.
اگر شخص بگوید: امروز هوا آفتابی است؛ اما فردا باران خواهد آمد، واژه “اما” باعث می شود انسان به باران فردا توجه کند و تقریبا از این واقعیت که امروز هوا آفتابی است، غافل ماند.
اگر کسی همان دو تجربه را با “و” ربط دهد و بگوید: امروز، هوا آفتابی است و فردا باران خواهد آمد،; بر هر دو پدیده به صورت یکسان تاکید کرده است.
اگر کسی بگوید: امروز هوا آفتابی است؛ اگر چه فردا، باران خواهد آمد.
تاکید وی بر آفتابی بودن امروز است و باران فردا، به پشت صحنه رانده می شود.
کلمات مشخصی وجود دارد که با پررنگ کردن جنبه های مختلف تجربه و کم رنگ کردن جنبه های دیگر، آن را شکل می دهند.
شکل دهی واژگانی، معمولا بدون توجه به محتوا اتفاق می افتد; برای نمونه عبارت های من امروز خوش حالم؛ اما فردا ناراحت خواهم شد.
من امروز خوشحالم و فردا ناراحت خواهم شد.
من امروز خوش حالم، اگر چه فردا ناراحت خواهم شد،; دقیقا همان جابه جایی معنایی را دارند که در مثال هوا دیده شد.

این قانون ( قدرت کلمات ) در عبارت های زیر نیز صدق می کند:

• می خواهم نتیجه بگیرم، اما مشکل دارم.
• می خواهم نتیجه بگیرم و مشکل دارم.
• می خواهم نتیجه بگیرم، اگر چه مشکل دارم.
وقتی چنین مدل هایی در متنی به کار می رود به آن “الگو” می گویند.
برخی مردم از روی عادت جنبه های مثبت تجربه ی خود را با کلمه های ربطی مانند “اما” از بین می برند.
این گونه شکل دهی واژگانی تجربه، در نحوه ی تفسیر واقعیت تاثیر می گذارد.
عبارت: ” می توانید هر کاری که بخواهید انجام دهید”؛ اگر به اندازه کافی سخت کوش باشید.
باوری بسیار مثبت و نیروبخش است که دو قسمت عمده ی تجربه را با الگوی علت و معلول به هم ربط داده است.

برای آشنایی با تجربیات فراگیران دوره های nlp  در کانون ان ال پی اصفهان

انجام دادن هر کار دلخواه وسخت کوشی.

انجام دادن هر کار دلخواه عبارتی بسیار انگیزه بخش است; اما سخت کوشی چندان مطلوب نیست.
وصل شدن این دو عبارت به یکدیگر و اینکه انجام دادن هر کار دلخواه پررنگ و در صحنه ی اصلی است،; انگیزه ای بسیار قوی و ارتباط با رویاها را ایجاد می کند; که به دنبال آن منابع لازم برای رسیدن به آنها مطرح می شود.
حال اگر جای دو عبارت عوض شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر باندازه کافی سخت کوش باشید، هر کاری که بخواهید، می توانید انجام دهید.
اگر چه در این عبارات، از همان کلمات استفاده شده، از تاثیر فدرت کلمات  بسیار کاسته شده است.
چرا که سخت کوشی در صحنه ی اصلی آمده و این عبارت، بسیار شبیه متقاعد کردن کسی به تلاش بیشتر است; و از حالت مثبت انگیزه بخش خارج شده است؛
در جمله ی دوم، انجام دادن هر کار دلخواه جایزه ای برای سخت کوشی محسوب شده است.
در اولی، تمایل به سخت کوشی، چارچوبی برای توانایی انجام هر کار دلخواه است.
این تفاوت، با اینکه بسیار ناچیز است، تاثیر عمیقی در نحوه ی دریافت و فهم معنا دارد.

منبع: جادوی بیان؛ رابرت دیلتز

برای دانلود pdfچیستnlp و دانلود کتاب صوتی nlp